Resources

Stay Informed

SAS® Product Documentation

Products Index A-Z

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W


A
SAS/ACCESS
SAS Activity-Based Management
SAS Adaptive Customer Experience
SAS Add-In for Microsoft Office
SAS/AF
SAS Analytical Data Set Builder
SAS Analytics Accelerator
SAS Analytics Platform
SAS Analytics Pro
SAS Anti-Money Laundering
SAS App Central
SAS AppDev Studio
Application Messaging
SAS Asset Performance Analytics
SAS/ASSIST
Authentication Server

back to top


B
Base SAS
SAS BI Dashboard
SAS BI Portlets
SAS BI Server
SAS BI Web Services
SAS BookRunner
SAS Bridge for Esri
SAS Business Data Network
SAS Business Rules Manager

back to top


C
SAS/C
SAS Capital Planning and Management
SAS Clinical Data Integration
SAS Clinical Standards Toolkit
SAS Clinical Trial Data Transparency
SAS Cloud
SAS Communications Analytics Architecture
SAS Companions
SAS Concept Creation for SAS Text Miner
SAS/CONNECT
SAS Contact Center Planning and Optimization
SAS Content Categorization and Add-Ons
SAS Contextual Analysis
SAS Cost and Profitability Management
SAS Credit Assessment Manager
SAS Credit Risk Management for Banking
SAS Credit Scoring
SAS Credit Scoring for Banking
SAS Customer Analytics for Banking
SAS Customer Analytics for Communications
SAS Customer Due Diligence
SAS Customer Experience Analytics
SAS Customer Experience Targeting
SAS Customer Intelligence
SAS Customer Link Analytics

back to top


D
SAS Data Explorer
SAS Data Integration Server
SAS Data Integration Studio
SAS Data Loader for Hadoop
SAS Data Management (offering)
SAS Data Management Console
SAS Data Preparation
SAS Data Quality Accelerator for Teradata
SAS Data Quality
SAS Data Quality Server
SAS Data Remediation
SAS Data Studio
SAS Data Surveyor
DataFlux Accelerator for Materials Data Classification
DataFlux Authentication Server
DataFlux Connect for SAP
DataFlux Data Management Server
DataFlux Data Management Studio
DataFlux dfIntelliServer
DataFlux dfPower Studio
DataFlux Event Stream Processing Engine
DataFlux Expression Language
DataFlux Federation Server
DataFlux Integration Server
DataFlux qMDM Solution
DataFlux Quality Knowledge Base
DataFlux Secure
DataFlux Web Studio
SAS Decision Manager
SAS Decision Services
SAS Detail Data Store for Banking
SAS Detail Data Store for Insurance
SAS Detail Data Store for Retail
SAS Digital Marketing
SAS Drivers for Federation Server
SAS Drug Development

back to top


E
SAS Econometrics
SAS/EIS
Encryption
SAS Energy Distribution Optimization
SAS Energy Forecasting
SAS Enterprise BI Server
SAS Enterprise Case Management
SAS Enterprise Data Integration Server
SAS Enterprise GRC
SAS Enterprise Guide
SAS Enterprise Miner
SAS Enterprise Reporting for Insurance
SAS Environment Manager
SAS Episode Analytics
SAS ETL Studio
SAS/ETS
SAS Event Stream Manager
SAS Event Stream Processing
SAS Expected Credit Loss
Expression Language

back to top


F
SAS Factory Miner
SAS Fair Banking
SAS Federation Server
SAS Field Quality Analytics
SAS Financial Crimes Monitor
SAS Financial Management
SAS Firmwide Risk for Solvency II
SAS Forecast Analyst Workbench
SAS Forecast Server
SAS Forecasting for Desktop
SAS Forecasting for SAP APO
SAS Foundation Services
SAS Fraud Management
SAS/FSP

back to top


G
SAS/Genetics
SAS/GIS
SAS Governance and Compliance Manager
SAS/GRAPH
SAS Graphics Accelerator
SAS Grid Manager

back to top


H
SAS High-Performance Analytics Infrastructure
SAS High-Performance Analytics Server
SAS High-Performance Forecasting
SAS High-Performance Risk
SAS Home
SAS Human Capital Management

back to top


I
SAS/IML
SAS/IML Studio
SAS In-Database Code Accelerator
SAS In-Database Technologies for Hadoop
SAS In-Database Technology
SAS Information Delivery Portal
SAS Information Map Studio
SAS Infrastructure for Risk Management
SAS In-Memory Statistics
SAS/INSIGHT
SAS Integration Technologies
SAS Intelligence and Investigation Management
SAS Intelligence Platform
SAS Intelligence Storage
SAS Intelligent Advertising for Publishers
SAS/IntrNet
SAS Inventory Optimization
SAS Inventory Optimization Workbench
SAS IT Charge Management
SAS IT Management Solutions
SAS IT Resource Management
SAS IT Service Level Management

back to top


J
JMP
SAS JDBC Drivers
SAS Job Monitor

back to top


L
SAS/LAB
SAS LASR Analytic Server
SAS Life Science Analytics Framework
SAS Lineage
SAS Lineage Viewer

back to top


M
Model Studio
SAS Management Console
SAS Markdown Optimization
SAS Marketing Automation
SAS Marketing Operations Management
SAS Marketing Optimization
SAS Market Risk Management for Insurance
SAS MDM
SAS Merchandise Allocation
SAS Merchandise Intelligence
SAS Merchandise Planning
SAS Metadata Bridges
SAS Metadata Server
SAS Micro Analytic Service
SAS Migration Utility
SAS Mobile BI (renamed SAS Visual Analytics Apps)
SAS Model Implementation Platform
SAS Model Manager
SAS Model Risk Management
SAS Money Laundering Detection

back to top


N
SAS National Language Support (NLS)

back to top


O
SAS ODBC Drivers
SAS Offer Optimization for Communications
SAS Office Analytics
SAS OLAP Cube Studio
SAS OLAP Server
SAS OLAP Server Monitor
SAS OLE DB Providers
SAS Ontology Management Studio
Operating Environment (Companions)
SAS OpRisk Global Data
SAS OpRisk Monitor
SAS OpRisk VaR
SAS OPTGRAPH Procedure
SAS Optimization
SAS/OR
SAS Output Delivery System (ODS)
SAS Output Delivery System (ODS) Graphics Suite

back to top


P
SAS Pack Optimization
SAS PC Files Server
SAS Personal Data Compliance Manager
SAS Predictive Asset Maintenance
SAS Procurement Scorecard
SAS Profitability Management
SAS Promotion Optimization
SAS Providers for OLE DB
Publishing Framework

back to top


Q
SAS/QC
SAS Quality Analytic Suite
SAS Qualitative Assessment Manager
SAS Quality Knowledge Base (QKB)

back to top


R
SAS Real-Time Decision Manager
SAS Real World Evidence
Reference Architectures for Edge-to-Enterprise IoT Using SAS
SAS Regular Price Optimization
SAS Regulatory Risk Management
SAS Report Viewer
SAS Retail Space Management
SAS Revenue Optimization Suite
SAS Risk and Finance Workbench
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
SAS Risk Dimensions
SAS Risk Management for Banking
SAS Risk Management for Insurance
SAS Risk Modeling Workbench
back to top


S
SAS Scalable Performance Data Server
Scheduling
SAS Scoring Accelerator
Search Interface to SAS Content
SAS/SECURE
SAS Sentiment Analysis and Add-Ons
SAS Service Parts Optimization
SAS/SHARE
SAS Simulation Studio
SAS Size Optimization
SAS Size Profiling
SAS Social Network Analysis
SAS Solutions Adapters for SAP
SAS/SPECTRAVIEW
SAS/STAT
SAS Stat Studio
SAS Stored Processes
SAS Strategy Management
SAS Stress Testing Workbench
SAS Studio
SAS Supplier Intelligence
SYSTEM 2000

back to top


T
SAS Table Server
SAS Task Manager
SAS Text Analytics Add-on Only Products
SAS Text Miner
SAS Theme Designer
SAS Theme Designer for Flex
SAS/TOOLKIT

back to top


U
SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance
SAS Universal Viewer
SAS University Edition

back to top


V
SAS Veridiem MRM (ASP)
SAS Visual Analytics
SAS Visual Analytics Apps (formerly SAS Mobile BI)
SAS Visual Analytics for SAS Cloud
SAS Visual Data Builder
SAS Visual Data Mining and Machine Learning
SAS Visual Forecasting
SAS Visual Investigator
SAS Visual Process Orchestration
SAS Visual Scenario Designer
SAS Visual Statistics
SAS Visual Text Analytics
SAS Viya
SAS Viya Administration

back to top


W
SAS/Warehouse Administrator
SAS Warranty Analysis
SAS Web Analytics
SAS Web OLAP Viewer for Java
SAS Web OLAP Viewer for .NET
SAS Web Parts for Microsoft SharePoint
SAS Web Report Studio
What's New
SAS Workflow Manager
SAS Workflow Studio