Resources

SAS® Workflow Studio

SAS Workflow Studio 1.3

  • SAS Workflow Studio 1.3: User's Guide, Second Edition PDF |  HTML
Training
Related Documentation

SAS Workflow Studio 1.2

  • SAS Workflow Studio 1.2: User's Guide PDF |  HTML

SAS Workflow Studio 1.1

  • SAS Workflow Studio 1.1: User's Guide PDF