Resources

SAS® Web Analytics

SAS Web Analytics 5.4

  • SAS Web Analytics 5.4: Administrator's Guide PDF
  • SAS Web Analytics 5.4: User's Guide PDF
  • SAS Web Analytics 5.4: Data Model Reference PDF

SAS Web Analytics 5.3

  • SAS Web Analytics 5.3: Administrator's Guide PDF
  • SAS Web Analytics 5.3: User's Guide, Third Edition PDF

SAS Web Analytics 5.2

  • SAS Web Analytics 5.2: Administrator's Guide PDF
  • SAS Web Analytics 5.2: User's Guide PDF

SAS Web Analytics 5.1

  • SAS Web Analytics 5.1: Administrator's Guide PDF