SAS Name: GREY
Full Name: Gray
rgbname: CX808080
hlsname: H0008000 SAS Name: DAGRAY
Full Name: Dark gray
rgbname: CX404040
hlsname: H0004000 SAS Name: LTGRAY
Full Name: Light gray
rgbname: CXC0C0C0
hlsname: H000C000 SAS Name: BL
Full Name: Black
rgbname: CX000000
hlsname: H0000000 SAS Name: DAGR
Full Name: Dark gray
rgbname: CX595959
hlsname: H0005900 SAS Name: MEGR
Full Name: Medium gray
rgbname: CX8C8C8C
hlsname: H0008C00 SAS Name: LIGR
Full Name: Light gray
rgbname: CXBFBFBF
hlsname: H000BF00 SAS Name: WH
Full Name: White
rgbname: CXFFFFFF
hlsname: H000FF00 SAS Name: GRPR
Full Name: Grayish purplish red
rgbname: CX734C61
hlsname: H0586033 SAS Name: LIGRPR
Full Name: Light purplish red
rgbname: CX997086
hlsname: H058852A SAS Name: VDAPR
Full Name: Very dark purplish red
rgbname: CX191216
hlsname: H058162D SAS Name: DAPR
Full Name: Dark purplish red
rgbname: CX452938
hlsname: H0583740 SAS Name: MOPR
Full Name: Moderate purplish red
rgbname: CX732E53
hlsname: H058506D SAS Name: VDEPR
Full Name: Very deep purplish red
rgbname: CX190A12
hlsname: H058126D SAS Name: DEPR
Full Name: Deep purplish red
rgbname: CX45122E
hlsname: H0582C94 SAS Name: STPR
Full Name: Strong purplish red
rgbname: CX731749
hlsname: H05845AA SAS Name: VIPR
Full Name: Vivid purplish red
rgbname: CX4C052C
hlsname: H05829DF SAS Name: GRPPK
Full Name: Grayish purplish pink
rgbname: CXB28FA2
hlsname: H058A130 SAS Name: PAPPK
Full Name: Pale purplish pink
rgbname: CXE5B8D0
hlsname: H058CF79 SAS Name: DAPPK
Full Name: Dark purplish pink
rgbname: CX995278
hlsname: H058754E SAS Name: MOPPK
Full Name: Moderate purplish pink
rgbname: CXB25FA5
hlsname: H046895A SAS Name: LIPPK
Full Name: Light purplish pink
rgbname: CXD974C9
hlsname: H046A691 SAS Name: DEPPK
Full Name: Deep purplish pink
rgbname: CX991F85
hlsname: H0465CAA SAS Name: STPPK
Full Name: Strong purplish pink
rgbname: CXB2309E
hlsname: H0467194 SAS Name: BIPPK
Full Name: Brilliant purplish pink
rgbname: CXD93ABF
hlsname: H04689AC SAS Name: GRRP
Full Name: Grayish reddish purple
rgbname: CX73546E
hlsname: H0466327 SAS Name: PARP
Full Name: Pale reddish purple
rgbname: CX997092
hlsname: H046852A SAS Name: VDARP
Full Name: Very dark reddish purple
rgbname: CX191218
hlsname: H046162D SAS Name: DARP
Full Name: Dark reddish purple
rgbname: CX453042
hlsname: H0463B2D SAS Name: MORP
Full Name: Moderate reddish purple
rgbname: CX733D6A
hlsname: H046584E SAS Name: LIRP
Full Name: Light reddish purple
rgbname: CX99528E
hlsname: H046754E SAS Name: VDERP
Full Name: Very deep reddish purple
rgbname: CX190817
hlsname: H046117F SAS Name: DERP
Full Name: Deep reddish purple
rgbname: CX45173E
hlsname: H0462E80 SAS Name: STRP
Full Name: Strong reddish purple
rgbname: CX731F65
hlsname: H0464994 SAS Name: VIRP
Full Name: Vivid reddish purple
rgbname: CX59064C
hlsname: H04630DF SAS Name: PBL
Full Name: Purplish black
rgbname: CX191919
hlsname: H0341901 SAS Name: DAPGR
Full Name: Dark purplish gray
rgbname: CX585359
hlsname: H0345609 SAS Name: PGR
Full Name: Purplish gray
rgbname: CX8B838C
hlsname: H034880A SAS Name: LIPGR
Full Name: Light purplish gray
rgbname: CXBDB2BF
hlsname: H034B917 SAS Name: PWH
Full Name: Purplish white
rgbname: CXEBDDED
hlsname: H034E54E SAS Name: BLP
Full Name: Blackish purple
rgbname: CX191719
hlsname: H034180D SAS Name: DAGRP
Full Name: Dark grayish purple
rgbname: CX443C45
hlsname: H0344012 SAS Name: GRP
Full Name: Grayish purple
rgbname: CX705C73
hlsname: H034671C SAS Name: PAP
Full Name: Pale purple
rgbname: CXA185A6
hlsname: H0349528 SAS Name: VPAP
Full Name: Very pale purple
rgbname: CXD3ADD9
hlsname: H034C35C SAS Name: VDAP
Full Name: Very dark purple
rgbname: CX181219
hlsname: H034162D SAS Name: DAP
Full Name: Dark purple
rgbname: CX423045
hlsname: H0343B2D SAS Name: MOP
Full Name: Moderate purple
rgbname: CX6B3D73
hlsname: H034584E SAS Name: LIP
Full Name: Light purple
rgbname: CX9B58A6
hlsname: H0347F4E SAS Name: VLIP
Full Name: Very light purple
rgbname: CXCB74D9
hlsname: H034A691 SAS Name: VDEP
Full Name: Very deep purple
rgbname: CX170819
hlsname: H034117F SAS Name: DEP
Full Name: Deep purple
rgbname: CX3E1745
hlsname: H0342E80 SAS Name: STP
Full Name: Strong purple
rgbname: CX671F73
hlsname: H0344994 SAS Name: BIP
Full Name: Brilliant purple
rgbname: CXA030B2
hlsname: H0347194 SAS Name: VIP
Full Name: Vivid purple
rgbname: CX6F0980
hlsname: H03444DF SAS Name: GRV
Full Name: Grayish violet
rgbname: CX4F4159
hlsname: H0224D27 SAS Name: PAV
Full Name: Pale violet
rgbname: CX877099
hlsname: H022852A SAS Name: VPAV
Full Name: Very pale violet
rgbname: CXCBA8E5
hlsname: H022C78B SAS Name: DAV
Full Name: Dark violet
rgbname: CX161219
hlsname: H022162D SAS Name: MOV
Full Name: Moderate violet
rgbname: CX473059
hlsname: H022444E SAS Name: LIV
Full Name: Light violet
rgbname: CX7A5299
hlsname: H022754E SAS Name: VLIV
Full Name: Very light violet
rgbname: CXAC74D9
hlsname: H022A691 SAS Name: DEV
Full Name: Deep violet
rgbname: CX1B0D26
hlsname: H0221980 SAS Name: STV
Full Name: Strong violet
rgbname: CX3C1859
hlsname: H0223994 SAS Name: BIV
Full Name: Brilliant violet
rgbname: CX7930B2
hlsname: H0227194 SAS Name: VIV
Full Name: Vivid violet
rgbname: CX53098C
hlsname: H0224BDF SAS Name: GRPB
Full Name: Grayish purplish blue
rgbname: CX4A4159
hlsname: H0174D27 SAS Name: PAPB
Full Name: Pale purplish blue
rgbname: CX8A7AA6
hlsname: H0179033 SAS Name: VPAPB
Full Name: Very pale purplish blue
rgbname: CXC0A8E5
hlsname: H017C78B SAS Name: DAPB
Full Name: Dark purplish blue
rgbname: CX151219
hlsname: H017162D SAS Name: MOPB
Full Name: Moderate purplish blue
rgbname: CX3F3059
hlsname: H017444E SAS Name: LIPB
Full Name: Light purplish blue
rgbname: CX6D5299
hlsname: H017754E SAS Name: VLIPB
Full Name: Very light purplish blue
rgbname: CXA37AE5
hlsname: H017B0AD SAS Name: DEPB
Full Name: Deep purplish blue
rgbname: CX180F26
hlsname: H0171B6D SAS Name: STPB
Full Name: Strong purplish blue
rgbname: CX3F1F73
hlsname: H0174994 SAS Name: BIPB
Full Name: Brilliant purplish blue
rgbname: CX6130B2
hlsname: H0177194 SAS Name: VIPB
Full Name: Vivid purplish blue
rgbname: CX2B0766
hlsname: H01736DF SAS Name: BBL
Full Name: Bluish black
rgbname: CX191919
hlsname: H0011901 SAS Name: DABGR
Full Name: Dark bluish gray
rgbname: CX535359
hlsname: H0015609 SAS Name: BGR
Full Name: Bluish gray
rgbname: CX83838C
hlsname: H001880A SAS Name: LIBGR
Full Name: Light bluish gray
rgbname: CXB3B2BF
hlsname: H001B917 SAS Name: BWH
Full Name: Bluish white
rgbname: CXDEDDED
hlsname: H001E54E SAS Name: BLB
Full Name: Blackish blue
rgbname: CX171719
hlsname: H001180D SAS Name: DAGRB
Full Name: Dark grayish blue
rgbname: CX373740
hlsname: H0013B12 SAS Name: GRB
Full Name: Grayish blue
rgbname: CX5C5C73
hlsname: H001671C SAS Name: PAB
Full Name: Pale blue
rgbname: CX8585A6
hlsname: H0019528 SAS Name: VPAB
Full Name: Very pale blue
rgbname: CXAEADD9
hlsname: H001C35C SAS Name: DAB
Full Name: Dark blue
rgbname: CX1B1B26
hlsname: H001212D SAS Name: MOB
Full Name: Moderate blue
rgbname: CX3E3D73
hlsname: H001584E SAS Name: LIB
Full Name: Light blue
rgbname: CX5A58A6
hlsname: H0017F4E SAS Name: VLIB
Full Name: Very light blue
rgbname: CX7674D9
hlsname: H001A691 SAS Name: DEB
Full Name: Deep blue
rgbname: CX100F26
hlsname: H0011B6D SAS Name: STB
Full Name: Strong blue
rgbname: CX201F73
hlsname: H0014994 SAS Name: BIB
Full Name: Brilliant blue
rgbname: CX3230B2
hlsname: H0017194 SAS Name: VIB
Full Name: Vivid blue
rgbname: CX090766
hlsname: H00136DF SAS Name: VDAGB
Full Name: Very dark greenish blue
rgbname: CX121519
hlsname: H14E162D SAS Name: DAGB
Full Name: Dark greenish blue
rgbname: CX2A3440
hlsname: H14E3533 SAS Name: MOGB
Full Name: Moderate greenish blue
rgbname: CX4C5D73
hlsname: H14E6033 SAS Name: LIGB
Full Name: Light greenish blue
rgbname: CX6E86A6
hlsname: H14E8A3C SAS Name: VLIGB
Full Name: Very light greenish blue
rgbname: CX90B0D9
hlsname: H14EB57C SAS Name: DEGB
Full Name: Deep greenish blue
rgbname: CX142233
hlsname: H14E246D SAS Name: STGB
Full Name: Strong greenish blue
rgbname: CX2E4C73
hlsname: H14E506D SAS Name: BIGB
Full Name: Brilliant greenish blue
rgbname: CX4D7EBF
hlsname: H14E8679 SAS Name: VIGB
Full Name: Vivid greenish blue
rgbname: CX13478C
hlsname: H14E4FC3 SAS Name: VDABG
Full Name: Very dark bluish green
rgbname: CX121919
hlsname: H12A162D SAS Name: DABG
Full Name: Dark bluish green
rgbname: CX2D403F
hlsname: H12A362D SAS Name: MOBG
Full Name: Moderate bluish green
rgbname: CX4C7372
hlsname: H12A6033 SAS Name: LIBG
Full Name: Light bluish green
rgbname: CX6EA6A4
hlsname: H12A8A3C SAS Name: VLIBG
Full Name: Very light bluish green
rgbname: CX90D9D7
hlsname: H12AB57C SAS Name: DEBG
Full Name: Deep bluish green
rgbname: CX143332
hlsname: H12A246D SAS Name: STBG
Full Name: Strong bluish green
rgbname: CX2E7371
hlsname: H12A506D SAS Name: BIBG
Full Name: Brilliant bluish green
rgbname: CX4DBFBC
hlsname: H12A8679 SAS Name: VIBG
Full Name: Vivid bluish green
rgbname: CX138C89
hlsname: H12A4FC3 SAS Name: GBL
Full Name: Greenish black
rgbname: CX191919
hlsname: H0F81900 SAS Name: DAGGR
Full Name: Dark greenish gray
rgbname: CX595959
hlsname: H0F85900 SAS Name: GGR
Full Name: Greenish gray
rgbname: CX8C8C8C
hlsname: H0F88C01 SAS Name: LIGGR
Full Name: Light greenish gray
rgbname: CXBFBFBF
hlsname: H0F8BF01 SAS Name: GWH
Full Name: Greenish white
rgbname: CXECEDEC
hlsname: H0F8ED06 SAS Name: BLG
Full Name: Blackish green
rgbname: CX171918
hlsname: H10C180D SAS Name: DAGRG
Full Name: Dark grayish green
rgbname: CX454C48
hlsname: H10C490D SAS Name: GRG
Full Name: Grayish green
rgbname: CX63736A
hlsname: H10C6B12 SAS Name: PAG
Full Name: Pale green
rgbname: CX90A69A
hlsname: H10C9B1C SAS Name: VPAG
Full Name: Very pale green
rgbname: CXBCD9C5
hlsname: H103CA46 SAS Name: VDAG
Full Name: Very dark green
rgbname: CX121915
hlsname: H10C162D SAS Name: DAG
Full Name: Dark green
rgbname: CX364C40
hlsname: H10C412D SAS Name: MOG
Full Name: Moderate green
rgbname: CX4C735E
hlsname: H10C6033 SAS Name: LIG
Full Name: Light green
rgbname: CX6EA688
hlsname: H10C8A3C SAS Name: VLIG
Full Name: Very light green
rgbname: CX99E5BC
hlsname: H10CBF99 SAS Name: DEG
Full Name: Deep green
rgbname: CX143322
hlsname: H10C246D SAS Name: STG
Full Name: Strong green
rgbname: CX2E734E
hlsname: H10C506D SAS Name: BIG
Full Name: Brilliant green
rgbname: CX4DBF81
hlsname: H10C8679 SAS Name: VIG
Full Name: Vivid green
rgbname: CX118044
hlsname: H10C48C3 SAS Name: VDAYG
Full Name: Very dark yellowish green
rgbname: CX172118
hlsname: H0F81C2D SAS Name: DAYG
Full Name: Dark yellowish green
rgbname: CX3B593F
hlsname: H0F84A33 SAS Name: MOYG
Full Name: Moderate yellowish green
rgbname: CX5D8C64
hlsname: H0F87533 SAS Name: LIYG
Full Name: Light yellowish green
rgbname: CX80BF88
hlsname: H0F89F55 SAS Name: VLIYG
Full Name: Very light yellowish green
rgbname: CX9EEDA8
hlsname: H0F8C6B0 SAS Name: VDEYG
Full Name: Very deep yellowish green
rgbname: CX0A260E
hlsname: H0F81894 SAS Name: DEYG
Full Name: Deep yellowish green
rgbname: CX185920
hlsname: H0F83994 SAS Name: STYG
Full Name: Strong yellowish green
rgbname: CX388C43
hlsname: H0F8626D SAS Name: BIYG
Full Name: Brilliant yellowish green
rgbname: CX52CC62
hlsname: H0F88F8B SAS Name: VIYG
Full Name: Vivid yellowish green
rgbname: CX16A629
hlsname: H0F85EC3 SAS Name: DAGROLG
Full Name: Dark grayish olive green
rgbname: CX2E332C
hlsname: H0DD3012 SAS Name: GROLG
Full Name: Grayish olive green
rgbname: CX8B9985
hlsname: H0DD8F17 SAS Name: DAOLG
Full Name: Dark olive green
rgbname: CX1F261C
hlsname: H0DD2127 SAS Name: MOOLG
Full Name: Moderate olive green
rgbname: CX45593B
hlsname: H0DD4A33 SAS Name: DEOLG
Full Name: Deep olive green
rgbname: CX15260D
hlsname: H0DD1980 SAS Name: STOLG
Full Name: Strong olive green
rgbname: CX264C14
hlsname: H0DD3094 SAS Name: GRLG
Full Name: Grayish yellow green
rgbname: CX8B9985
hlsname: H0DD8F17 SAS Name: PALG
Full Name: Pale yellow green
rgbname: CXD1E5C7
hlsname: H0DDD660 SAS Name: MOLG
Full Name: Moderate yellow green
rgbname: CX769966
hlsname: H0DD7F33 SAS Name: LILG
Full Name: Light yellow green
rgbname: CXB1E599
hlsname: H0DDBF99 SAS Name: DELG
Full Name: Deep yellow green
rgbname: CX3C6629
hlsname: H0DD476D SAS Name: STLG
Full Name: Strong yellow green
rgbname: CX5B993D
hlsname: H0DD6B6D SAS Name: BILG
Full Name: Brilliant yellow green
rgbname: CX88E55C
hlsname: H0DDA1BA SAS Name: VILG
Full Name: Vivid yellow green
rgbname: CX44A616
hlsname: H0DD5EC3 SAS Name: OLBL
Full Name: Olive black
rgbname: CX191919
hlsname: H0CB1900 SAS Name: OLGR
Full Name: Olive gray
rgbname: CX575953
hlsname: H0CB5609 SAS Name: LIOLGR
Full Name: Light olive gray
rgbname: CX878C7E
hlsname: H0CB850F SAS Name: DAGROL
Full Name: Dark grayish olive
rgbname: CX30332C
hlsname: H0CB3012 SAS Name: GROL
Full Name: Grayish olive
rgbname: CX54594A
hlsname: H0CB5217 SAS Name: LIGROL
Full Name: Light grayish olive
rgbname: CX838C75
hlsname: H0CB8118 SAS Name: DAOL
Full Name: Dark olive
rgbname: CX161911
hlsname: H0CB1533 SAS Name: MOOL
Full Name: Moderate olive
rgbname: CX47592A
hlsname: H0CB415D SAS Name: LIOL
Full Name: Light olive
rgbname: CX628033
hlsname: H0CB596D SAS Name: GRGY
Full Name: Grayish greenish yellow
rgbname: CXA9BF86
hlsname: H0CBA34F SAS Name: PAGY
Full Name: Pale greenish yellow
rgbname: CXCBE5A1
hlsname: H0CBC392 SAS Name: DAGY
Full Name: Dark greenish yellow
rgbname: CX7E9952
hlsname: H0CB754E SAS Name: MOGY
Full Name: Moderate greenish yellow
rgbname: CX9DBF66
hlsname: H0CB9369 SAS Name: LIGY
Full Name: Light greenish yellow
rgbname: CXBDE57A
hlsname: H0CBB0AD SAS Name: DEGY
Full Name: Deep greenish yellow
rgbname: CX749938
hlsname: H0CB6976 SAS Name: STGY
Full Name: Strong greenish yellow
rgbname: CX8DBA44
hlsname: H0CB7F76 SAS Name: BIGY
Full Name: Brilliant greenish yellow
rgbname: CXAEE554
hlsname: H0CB9DBD SAS Name: VIGY
Full Name: Vivid greenish yellow
rgbname: CX80BF1A
hlsname: H0CB6CC3 SAS Name: DAOLBR
Full Name: Dark olive brown
rgbname: CX26261C
hlsname: H0B52127 SAS Name: MOOLBR
Full Name: Moderate olive brown
rgbname: CX595936
hlsname: H0B54740 SAS Name: LIOLBR
Full Name: Light olive brown
rgbname: CX8B8C4B
hlsname: H0B56C4E SAS Name: YGR
Full Name: Yellowish gray
rgbname: CXBBBFAC
hlsname: H0C2B621 SAS Name: YWH
Full Name: Yellowish white
rgbname: CXE8EDD5
hlsname: H0C2E166 SAS Name: DAGRY
Full Name: Dark grayish yellow
rgbname: CX8E996B
hlsname: H0C2822F SAS Name: GRY
Full Name: Grayish yellow
rgbname: CXB5BF93
hlsname: H0C2A942 SAS Name: PAY
Full Name: Pale yellow
rgbname: CXD9E5B0
hlsname: H0C2CB83 SAS Name: DAY
Full Name: Dark yellow
rgbname: CX899952
hlsname: H0C2754E SAS Name: MOY
Full Name: Moderate yellow
rgbname: CXABBF66
hlsname: H0C29369 SAS Name: LIY
Full Name: Light yellow
rgbname: CXCDE57A
hlsname: H0C2B0AD SAS Name: DEY
Full Name: Deep yellow
rgbname: CX839938
hlsname: H0C26976 SAS Name: STY
Full Name: Strong yellow
rgbname: CXA3BF46
hlsname: H0C2837C SAS Name: BIY
Full Name: Brilliant yellow
rgbname: CXC6E55C
hlsname: H0C2A1BA SAS Name: VIY
Full Name: Vivid yellow
rgbname: CX99BF1A
hlsname: H0C26CC3 SAS Name: DAGRYBR
Full Name: Dark grayish yellowish brow
rgbname: CX403E37
hlsname: H0AA3B12 SAS Name: GRYBR
Full Name: Grayish yellowish brown
rgbname: CX737060
hlsname: H0AA6917 SAS Name: LIGRYBR
Full Name: Light grayish yellowish bro
rgbname: CXA6A18A
hlsname: H0AA9822 SAS Name: DAYBR
Full Name: Dark yellowish brown
rgbname: CX26251F
hlsname: H0AA221C SAS Name: MOYBR
Full Name: Moderate yellowish brown
rgbname: CX736E58
hlsname: H0AA6522 SAS Name: LIYBR
Full Name: Light yellowish brown
rgbname: CXA69F7A
hlsname: H0AA9033 SAS Name: DEYBR
Full Name: Deep yellowish brown
rgbname: CX332E14
hlsname: H0AA246D SAS Name: STYBR
Full Name: Strong yellowish brown
rgbname: CX806A2B
hlsname: H0A5557F SAS Name: PAOY
Full Name: Pale orange yellow
rgbname: CXE5D4A1
hlsname: H0A5C392 SAS Name: DAOY
Full Name: Dark orange yellow
rgbname: CX998547
hlsname: H0A5705D SAS Name: MOOY
Full Name: Moderate orange yellow
rgbname: CXBAA157
hlsname: H0A5896B SAS Name: LIOY
Full Name: Light orange yellow
rgbname: CXE5C76B
hlsname: H0A5A8B4 SAS Name: DEOY
Full Name: Deep orange yellow
rgbname: CX997A1F
hlsname: H0A55CAA SAS Name: STOY
Full Name: Strong orange yellow
rgbname: CXBF9926
hlsname: H0A573AA SAS Name: BIOY
Full Name: Brilliant orange yellow
rgbname: CXE5B82E
hlsname: H0A58AC8 SAS Name: VIOY
Full Name: Vivid orange yellow
rgbname: CXBF9106
hlsname: H0A563EF SAS Name: BRBL
Full Name: Brownish black
rgbname: CX010101
hlsname: H0980101 SAS Name: BRGR
Full Name: Brownish gray
rgbname: CX595753
hlsname: H0985609 SAS Name: LIBRGR
Full Name: Light brownish gray
rgbname: CX8C8883
hlsname: H098880A SAS Name: DAGRBR
Full Name: Dark grayish brown
rgbname: CX33322E
hlsname: H0A5300D SAS Name: GRBR
Full Name: Grayish brown
rgbname: CX59564D
hlsname: H0A55312 SAS Name: LIGRBR
Full Name: Light grayish brown
rgbname: CX8C887A
hlsname: H0A58313 SAS Name: DABR
Full Name: Dark brown
rgbname: CX191714
hlsname: H098171C SAS Name: MOBR
Full Name: Moderate brown
rgbname: CX594E41
hlsname: H0984D27 SAS Name: LIBR
Full Name: Light brown
rgbname: CX8C7962
hlsname: H098772D SAS Name: DEBR
Full Name: Deep brown
rgbname: CX261C0F
hlsname: H0981B6D SAS Name: STBR
Full Name: Strong brown
rgbname: CX593B18
hlsname: H0983994 SAS Name: BRO
Full Name: Brownish orange
rgbname: CX80603C
hlsname: H0985E5D SAS Name: MOO
Full Name: Moderate orange
rgbname: CXA67D4D
hlsname: H0987A5D SAS Name: LIO
Full Name: Light orange
rgbname: CXD9A465
hlsname: H0989F99 SAS Name: DEO
Full Name: Deep orange
rgbname: CX80511A
hlsname: H0984DAA SAS Name: STO
Full Name: Strong orange
rgbname: CXA66921
hlsname: H09863AA SAS Name: BIO
Full Name: Brilliant orange
rgbname: CXD9892B
hlsname: H09882B1 SAS Name: VIO
Full Name: Vivid orange
rgbname: CXB26306
hlsname: H0985CEF SAS Name: DAGRRBR
Full Name: Dark grayish reddish brown
rgbname: CX332E2C
hlsname: H08C3012 SAS Name: GRRBR
Full Name: Grayish reddish brown
rgbname: CX594F4A
hlsname: H08C5217 SAS Name: LIGRRBR
Full Name: Light grayish reddish brown
rgbname: CX8C7D75
hlsname: H08C8118 SAS Name: DARBR
Full Name: Dark reddish brown
rgbname: CX191614
hlsname: H08C171C SAS Name: MORBR
Full Name: Moderate reddish brown
rgbname: CX59453B
hlsname: H08C4A33 SAS Name: LIRBR
Full Name: Light reddish brown
rgbname: CX8C7367
hlsname: H08C7A27 SAS Name: DERBR
Full Name: Deep reddish brown
rgbname: CX26150D
hlsname: H08C1980 SAS Name: STRBR
Full Name: Strong reddish brown
rgbname: CX4C2714
hlsname: H08C3094 SAS Name: GRRO
Full Name: Grayish reddish orange
rgbname: CX8C6754
hlsname: H08C7040 SAS Name: DARO
Full Name: Dark reddish orange
rgbname: CX663D29
hlsname: H08C476D SAS Name: MORO
Full Name: Moderate reddish orange
rgbname: CX8C5438
hlsname: H08C626D SAS Name: DERO
Full Name: Deep reddish orange
rgbname: CX662F14
hlsname: H08C3DAA SAS Name: STRO
Full Name: Strong reddish orange
rgbname: CX8C411C
hlsname: H08C54AA SAS Name: VIRO
Full Name: Vivid reddish orange
rgbname: CX803009
hlsname: H08C44DF SAS Name: BRPK
Full Name: Brownish pink
rgbname: CXBFB9A6
hlsname: H0A5B22A SAS Name: GRYPK
Full Name: Grayish yellowish pink
rgbname: CXBFA5A2
hlsname: H07DB130 SAS Name: PAYPK
Full Name: Pale yellowish pink
rgbname: CXE5C5C2
hlsname: H07DD468 SAS Name: DAYPK
Full Name: Dark yellowish pink
rgbname: CX99615C
hlsname: H07D7A40 SAS Name: MOYPK
Full Name: Moderate yellowish pink
rgbname: CXBF8580
hlsname: H07D9F55 SAS Name: LIYPK
Full Name: Light yellowish pink
rgbname: CXE5A099
hlsname: H07DBF99 SAS Name: DEYPK
Full Name: Deep yellowish pink
rgbname: CX993329
hlsname: H07D6194 SAS Name: STYPK
Full Name: Strong yellowish pink
rgbname: CXCC5D52
hlsname: H07D8F8B SAS Name: VIYPK
Full Name: Vivid yellowish pink
rgbname: CXCC2B1B
hlsname: H07D74C3 SAS Name: RBK
Full Name: Reddish black
rgbname: CX191919
hlsname: H06D1904 SAS Name: DARGR
Full Name: Dark reddish gray
rgbname: CX595354
hlsname: H06D5609 SAS Name: RGR
Full Name: Reddish gray
rgbname: CX8C8385
hlsname: H06D880A SAS Name: BLR
Full Name: Blackish red
rgbname: CX191717
hlsname: H06D180D SAS Name: DAGRR
Full Name: Dark grayish red
rgbname: CX453C3D
hlsname: H06D4012 SAS Name: GRR
Full Name: Grayish red
rgbname: CX73545A
hlsname: H06D6327 SAS Name: LIGRR
Full Name: Light grayish red
rgbname: CX997078
hlsname: H06D852A SAS Name: VDAR
Full Name: Very dark red
rgbname: CX191213
hlsname: H06D162D SAS Name: DAR
Full Name: Dark red
rgbname: CX40262B
hlsname: H06D3340 SAS Name: MOR
Full Name: Moderate red
rgbname: CX732E3A
hlsname: H06D506D SAS Name: VDER
Full Name: Very deep red
rgbname: CX190A0D
hlsname: H06D126D SAS Name: DER
Full Name: Deep red
rgbname: CX4C1923
hlsname: H06D3380 SAS Name: STR
Full Name: Strong red
rgbname: CX731727
hlsname: H06D45AA SAS Name: VIR
Full Name: Vivid red
rgbname: CX33070F
hlsname: H06D1DC3 SAS Name: PKGR
Full Name: Pinkish gray
rgbname: CXBFB2B5
hlsname: H06DB917 SAS Name: PKWH
Full Name: Pinkish white
rgbname: CXEDDDE0
hlsname: H06DE54E SAS Name: GRPK
Full Name: Grayish pink
rgbname: CXBA9BA1
hlsname: H06DAB2F SAS Name: PAPK
Full Name: Pale pink
rgbname: CXE5BFC6
hlsname: H06DD26D SAS Name: DAPK
Full Name: Dark pink
rgbname: CX995C67
hlsname: H06D7A40 SAS Name: MOPK
Full Name: Moderate pink
rgbname: CXBA7C87
hlsname: H06D9B4F SAS Name: LIPK
Full Name: Light pink
rgbname: CXE599A7
hlsname: H06DBF99 SAS Name: DEPK
Full Name: Deep pink
rgbname: CX99293D
hlsname: H06D6194 SAS Name: STPK
Full Name: Strong pink
rgbname: CXD9576E
hlsname: H06D98A1 SAS Name: VIPK
Full Name: Vivid pink
rgbname: CXCC1B3B
hlsname: H06D74C3 SAS Name: CREAM
Full Name: Cream
rgbname: CXE8D898
hlsname: H0A8C0A2 SAS Name: ROSE
Full Name: Rose
rgbname: CXFF6060
hlsname: H078B0FF SAS Name: TAN
Full Name: Tan
rgbname: CXE0A860
hlsname: H09AA0AC SAS Name: SALMON
Full Name: Salmon
rgbname: CXFF0055
hlsname: H06480FF SAS Name: MAROON
Full Name: Maroon
rgbname: CX700000
hlsname: H07838FF SAS Name: LILAC
Full Name: Lilac
rgbname: CXE06090
hlsname: H062A0AC SAS Name: GRAY
Full Name: Gray
rgbname: CX808080
hlsname: H0008000 SAS Name: LIME
Full Name: Lime
rgbname: CXC0FF81
hlsname: H0D2C0FF SAS Name: GOLD
Full Name: Gold
rgbname: CXFFAA00
hlsname: H0A080FF SAS Name: BROWN
Full Name: Brown
rgbname: CXA05000
hlsname: H09650FF SAS Name: MAGENTA
Full Name: Magenta
rgbname: CXFF00FF
hlsname: H03C80FF SAS Name: CYAN
Full Name: Cyan
rgbname: CX00FFFF
hlsname: H12C80FF SAS Name: PINK
Full Name: Pink
rgbname: CXFF0080
hlsname: H05980FF SAS Name: YELLOW
Full Name: Yellow
rgbname: CXFFFF00
hlsname: H0B480FF SAS Name: ORANGE
Full Name: Orange
rgbname: CXFF8000
hlsname: H09680FF SAS Name: VIOLET
Full Name: Violet
rgbname: CXB090D0
hlsname: H01EB067 SAS Name: PURPLE
Full Name: Purple
rgbname: CX703070
hlsname: H03C5066 SAS Name: BLUE
Full Name: Blue
rgbname: CX0000FF
hlsname: H00080FF SAS Name: GREEN
Full Name: Green
rgbname: CX00FF00
hlsname: H0F080FF SAS Name: RED
Full Name: Red
rgbname: CXFF0000
hlsname: H07880FF SAS Name: WHITE
Full Name: White
rgbname: CXFFFFFF
hlsname: H000FF00 SAS Name: BLACK
Full Name: Black
rgbname: CX000000
hlsname: H0000000 SAS Name: GREY
Full Name: Gray
rgbname: CX808080
hlsname: H0008000 SAS Name: DAGRAY
Full Name: Dark gray
rgbname: CX404040
hlsname: H0004000 SAS Name: LTGRAY
Full Name: Light gray
rgbname: CXC0C0C0
hlsname: H000C000 SAS Name: BL
Full Name: Black
rgbname: CX000000
hlsname: H0000000 SAS Name: DAGR
Full Name: Dark gray
rgbname: CX595959
hlsname: H0005900 SAS Name: MEGR
Full Name: Medium gray
rgbname: CX8C8C8C
hlsname: H0008C00 SAS Name: LIGR
Full Name: Light gray
rgbname: CXBFBFBF
hlsname: H000BF00 SAS Name: WH
Full Name: White
rgbname: CXFFFFFF
hlsname: H000FF00 SAS Name: GRPR
Full Name: Grayish purplish red
rgbname: CX734C61
hlsname: H0586033 SAS Name: LIGRPR
Full Name: Light purplish red
rgbname: CX997086
hlsname: H058852A SAS Name: VDAPR
Full Name: Very dark purplish red
rgbname: CX191216
hlsname: H058162D SAS Name: DAPR
Full Name: Dark purplish red
rgbname: CX452938
hlsname: H0583740 SAS Name: MOPR
Full Name: Moderate purplish red
rgbname: CX732E53
hlsname: H058506D SAS Name: VDEPR
Full Name: Very deep purplish red
rgbname: CX190A12
hlsname: H058126D SAS Name: DEPR
Full Name: Deep purplish red
rgbname: CX45122E
hlsname: H0582C94 SAS Name: STPR
Full Name: Strong purplish red
rgbname: CX731749
hlsname: H05845AA SAS Name: VIPR
Full Name: Vivid purplish red
rgbname: CX4C052C
hlsname: H05829DF SAS Name: GRPPK
Full Name: Grayish purplish pink
rgbname: CXB28FA2
hlsname: H058A130 SAS Name: PAPPK
Full Name: Pale purplish pink
rgbname: CXE5B8D0
hlsname: H058CF79 SAS Name: DAPPK
Full Name: Dark purplish pink
rgbname: CX995278
hlsname: H058754E SAS Name: MOPPK
Full Name: Moderate purplish pink
rgbname: CXB25FA5
hlsname: H046895A SAS Name: LIPPK
Full Name: Light purplish pink
rgbname: CXD974C9
hlsname: H046A691 SAS Name: DEPPK
Full Name: Deep purplish pink
rgbname: CX991F85
hlsname: H0465CAA SAS Name: STPPK
Full Name: Strong purplish pink
rgbname: CXB2309E
hlsname: H0467194 SAS Name: BIPPK
Full Name: Brilliant purplish pink
rgbname: CXD93ABF
hlsname: H04689AC SAS Name: GRRP
Full Name: Grayish reddish purple
rgbname: CX73546E
hlsname: H0466327 SAS Name: PARP
Full Name: Pale reddish purple
rgbname: CX997092
hlsname: H046852A SAS Name: VDARP
Full Name: Very dark reddish purple
rgbname: CX191218
hlsname: H046162D SAS Name: DARP
Full Name: Dark reddish purple
rgbname: CX453042
hlsname: H0463B2D SAS Name: MORP
Full Name: Moderate reddish purple
rgbname: CX733D6A
hlsname: H046584E SAS Name: LIRP
Full Name: Light reddish purple
rgbname: CX99528E
hlsname: H046754E SAS Name: VDERP
Full Name: Very deep reddish purple
rgbname: CX190817
hlsname: H046117F SAS Name: DERP
Full Name: Deep reddish purple
rgbname: CX45173E
hlsname: H0462E80 SAS Name: STRP
Full Name: Strong reddish purple
rgbname: CX731F65
hlsname: H0464994 SAS Name: VIRP
Full Name: Vivid reddish purple
rgbname: CX59064C
hlsname: H04630DF SAS Name: PBL
Full Name: Purplish black
rgbname: CX191919
hlsname: H0341901 SAS Name: DAPGR
Full Name: Dark purplish gray
rgbname: CX585359
hlsname: H0345609 SAS Name: PGR
Full Name: Purplish gray
rgbname: CX8B838C
hlsname: H034880A SAS Name: LIPGR
Full Name: Light purplish gray
rgbname: CXBDB2BF
hlsname: H034B917 SAS Name: PWH
Full Name: Purplish white
rgbname: CXEBDDED
hlsname: H034E54E SAS Name: BLP
Full Name: Blackish purple
rgbname: CX191719
hlsname: H034180D SAS Name: DAGRP
Full Name: Dark grayish purple
rgbname: CX443C45
hlsname: H0344012 SAS Name: GRP
Full Name: Grayish purple
rgbname: CX705C73
hlsname: H034671C SAS Name: PAP
Full Name: Pale purple
rgbname: CXA185A6
hlsname: H0349528 SAS Name: VPAP
Full Name: Very pale purple
rgbname: CXD3ADD9
hlsname: H034C35C SAS Name: VDAP
Full Name: Very dark purple
rgbname: CX181219
hlsname: H034162D SAS Name: DAP
Full Name: Dark purple
rgbname: CX423045
hlsname: H0343B2D SAS Name: MOP
Full Name: Moderate purple
rgbname: CX6B3D73
hlsname: H034584E SAS Name: LIP
Full Name: Light purple
rgbname: CX9B58A6
hlsname: H0347F4E SAS Name: VLIP
Full Name: Very light purple
rgbname: CXCB74D9
hlsname: H034A691 SAS Name: VDEP
Full Name: Very deep purple
rgbname: CX170819
hlsname: H034117F SAS Name: DEP
Full Name: Deep purple
rgbname: CX3E1745
hlsname: H0342E80 SAS Name: STP
Full Name: Strong purple
rgbname: CX671F73
hlsname: H0344994 SAS Name: BIP
Full Name: Brilliant purple
rgbname: CXA030B2
hlsname: H0347194 SAS Name: VIP
Full Name: Vivid purple
rgbname: CX6F0980
hlsname: H03444DF SAS Name: GRV
Full Name: Grayish violet
rgbname: CX4F4159
hlsname: H0224D27 SAS Name: PAV
Full Name: Pale violet
rgbname: CX877099
hlsname: H022852A SAS Name: VPAV
Full Name: Very pale violet
rgbname: CXCBA8E5
hlsname: H022C78B SAS Name: DAV
Full Name: Dark violet
rgbname: CX161219
hlsname: H022162D SAS Name: MOV
Full Name: Moderate violet
rgbname: CX473059
hlsname: H022444E SAS Name: LIV
Full Name: Light violet
rgbname: CX7A5299
hlsname: H022754E SAS Name: VLIV
Full Name: Very light violet
rgbname: CXAC74D9
hlsname: H022A691 SAS Name: DEV
Full Name: Deep violet
rgbname: CX1B0D26
hlsname: H0221980 SAS Name: STV
Full Name: Strong violet
rgbname: CX3C1859
hlsname: H0223994 SAS Name: BIV
Full Name: Brilliant violet
rgbname: CX7930B2
hlsname: H0227194 SAS Name: VIV
Full Name: Vivid violet
rgbname: CX53098C
hlsname: H0224BDF SAS Name: GRPB
Full Name: Grayish purplish blue
rgbname: CX4A4159
hlsname: H0174D27 SAS Name: PAPB
Full Name: Pale purplish blue
rgbname: CX8A7AA6
hlsname: H0179033 SAS Name: VPAPB
Full Name: Very pale purplish blue
rgbname: CXC0A8E5
hlsname: H017C78B SAS Name: DAPB
Full Name: Dark purplish blue
rgbname: CX151219
hlsname: H017162D SAS Name: MOPB
Full Name: Moderate purplish blue
rgbname: CX3F3059
hlsname: H017444E SAS Name: LIPB
Full Name: Light purplish blue
rgbname: CX6D5299
hlsname: H017754E SAS Name: VLIPB
Full Name: Very light purplish blue
rgbname: CXA37AE5
hlsname: H017B0AD SAS Name: DEPB
Full Name: Deep purplish blue
rgbname: CX180F26
hlsname: H0171B6D SAS Name: STPB
Full Name: Strong purplish blue
rgbname: CX3F1F73
hlsname: H0174994 SAS Name: BIPB
Full Name: Brilliant purplish blue
rgbname: CX6130B2
hlsname: H0177194 SAS Name: VIPB
Full Name: Vivid purplish blue
rgbname: CX2B0766
hlsname: H01736DF SAS Name: BBL
Full Name: Bluish black
rgbname: CX191919
hlsname: H0011901 SAS Name: DABGR
Full Name: Dark bluish gray
rgbname: CX535359
hlsname: H0015609 SAS Name: BGR
Full Name: Bluish gray
rgbname: CX83838C
hlsname: H001880A SAS Name: LIBGR
Full Name: Light bluish gray
rgbname: CXB3B2BF
hlsname: H001B917 SAS Name: BWH
Full Name: Bluish white
rgbname: CXDEDDED
hlsname: H001E54E SAS Name: BLB
Full Name: Blackish blue
rgbname: CX171719
hlsname: H001180D SAS Name: DAGRB
Full Name: Dark grayish blue
rgbname: CX373740
hlsname: H0013B12 SAS Name: GRB
Full Name: Grayish blue
rgbname: CX5C5C73
hlsname: H001671C SAS Name: PAB
Full Name: Pale blue
rgbname: CX8585A6
hlsname: H0019528 SAS Name: VPAB
Full Name: Very pale blue
rgbname: CXAEADD9
hlsname: H001C35C SAS Name: DAB
Full Name: Dark blue
rgbname: CX1B1B26
hlsname: H001212D SAS Name: MOB
Full Name: Moderate blue
rgbname: CX3E3D73
hlsname: H001584E SAS Name: LIB
Full Name: Light blue
rgbname: CX5A58A6
hlsname: H0017F4E SAS Name: VLIB
Full Name: Very light blue
rgbname: CX7674D9
hlsname: H001A691 SAS Name: DEB
Full Name: Deep blue
rgbname: CX100F26
hlsname: H0011B6D SAS Name: STB
Full Name: Strong blue
rgbname: CX201F73
hlsname: H0014994 SAS Name: BIB
Full Name: Brilliant blue
rgbname: CX3230B2
hlsname: H0017194 SAS Name: VIB
Full Name: Vivid blue
rgbname: CX090766
hlsname: H00136DF SAS Name: VDAGB
Full Name: Very dark greenish blue
rgbname: CX121519
hlsname: H14E162D SAS Name: DAGB
Full Name: Dark greenish blue
rgbname: CX2A3440
hlsname: H14E3533 SAS Name: MOGB
Full Name: Moderate greenish blue
rgbname: CX4C5D73
hlsname: H14E6033 SAS Name: LIGB
Full Name: Light greenish blue
rgbname: CX6E86A6
hlsname: H14E8A3C SAS Name: VLIGB
Full Name: Very light greenish blue
rgbname: CX90B0D9
hlsname: H14EB57C SAS Name: DEGB
Full Name: Deep greenish blue
rgbname: CX142233
hlsname: H14E246D SAS Name: STGB
Full Name: Strong greenish blue
rgbname: CX2E4C73
hlsname: H14E506D SAS Name: BIGB
Full Name: Brilliant greenish blue
rgbname: CX4D7EBF
hlsname: H14E8679 SAS Name: VIGB
Full Name: Vivid greenish blue
rgbname: CX13478C
hlsname: H14E4FC3 SAS Name: VDABG
Full Name: Very dark bluish green
rgbname: CX121919
hlsname: H12A162D SAS Name: DABG
Full Name: Dark bluish green
rgbname: CX2D403F
hlsname: H12A362D SAS Name: MOBG
Full Name: Moderate bluish green
rgbname: CX4C7372
hlsname: H12A6033 SAS Name: LIBG
Full Name: Light bluish green
rgbname: CX6EA6A4
hlsname: H12A8A3C SAS Name: VLIBG
Full Name: Very light bluish green
rgbname: CX90D9D7
hlsname: H12AB57C SAS Name: DEBG
Full Name: Deep bluish green
rgbname: CX143332
hlsname: H12A246D SAS Name: STBG
Full Name: Strong bluish green
rgbname: CX2E7371
hlsname: H12A506D SAS Name: BIBG
Full Name: Brilliant bluish green
rgbname: CX4DBFBC
hlsname: H12A8679 SAS Name: VIBG
Full Name: Vivid bluish green
rgbname: CX138C89
hlsname: H12A4FC3 SAS Name: GBL
Full Name: Greenish black
rgbname: CX191919
hlsname: H0F81900 SAS Name: DAGGR
Full Name: Dark greenish gray
rgbname: CX595959
hlsname: H0F85900 SAS Name: GGR
Full Name: Greenish gray
rgbname: CX8C8C8C
hlsname: H0F88C01 SAS Name: LIGGR
Full Name: Light greenish gray
rgbname: CXBFBFBF
hlsname: H0F8BF01 SAS Name: GWH
Full Name: Greenish white
rgbname: CXECEDEC
hlsname: H0F8ED06 SAS Name: BLG
Full Name: Blackish green
rgbname: CX171918
hlsname: H10C180D SAS Name: DAGRG
Full Name: Dark grayish green
rgbname: CX454C48
hlsname: H10C490D SAS Name: GRG
Full Name: Grayish green
rgbname: CX63736A
hlsname: H10C6B12 SAS Name: PAG
Full Name: Pale green
rgbname: CX90A69A
hlsname: H10C9B1C SAS Name: VPAG
Full Name: Very pale green
rgbname: CXBCD9C5
hlsname: H103CA46 SAS Name: VDAG
Full Name: Very dark green
rgbname: CX121915
hlsname: H10C162D SAS Name: DAG
Full Name: Dark green
rgbname: CX364C40
hlsname: H10C412D SAS Name: MOG
Full Name: Moderate green
rgbname: CX4C735E
hlsname: H10C6033 SAS Name: LIG
Full Name: Light green
rgbname: CX6EA688
hlsname: H10C8A3C SAS Name: VLIG
Full Name: Very light green
rgbname: CX99E5BC
hlsname: H10CBF99 SAS Name: DEG
Full Name: Deep green
rgbname: CX143322
hlsname: H10C246D SAS Name: STG
Full Name: Strong green
rgbname: CX2E734E
hlsname: H10C506D SAS Name: BIG
Full Name: Brilliant green
rgbname: CX4DBF81
hlsname: H10C8679 SAS Name: VIG
Full Name: Vivid green
rgbname: CX118044
hlsname: H10C48C3 SAS Name: VDAYG
Full Name: Very dark yellowish green
rgbname: CX172118
hlsname: H0F81C2D SAS Name: DAYG
Full Name: Dark yellowish green
rgbname: CX3B593F
hlsname: H0F84A33 SAS Name: MOYG
Full Name: Moderate yellowish green
rgbname: CX5D8C64
hlsname: H0F87533 SAS Name: LIYG
Full Name: Light yellowish green
rgbname: CX80BF88
hlsname: H0F89F55 SAS Name: VLIYG
Full Name: Very light yellowish green
rgbname: CX9EEDA8
hlsname: H0F8C6B0 SAS Name: VDEYG
Full Name: Very deep yellowish green
rgbname: CX0A260E
hlsname: H0F81894 SAS Name: DEYG
Full Name: Deep yellowish green
rgbname: CX185920
hlsname: H0F83994 SAS Name: STYG
Full Name: Strong yellowish green
rgbname: CX388C43
hlsname: H0F8626D SAS Name: BIYG
Full Name: Brilliant yellowish green
rgbname: CX52CC62
hlsname: H0F88F8B SAS Name: VIYG
Full Name: Vivid yellowish green
rgbname: CX16A629
hlsname: H0F85EC3 SAS Name: DAGROLG
Full Name: Dark grayish olive green
rgbname: CX2E332C
hlsname: H0DD3012 SAS Name: GROLG
Full Name: Grayish olive green
rgbname: CX8B9985
hlsname: H0DD8F17 SAS Name: DAOLG
Full Name: Dark olive green
rgbname: CX1F261C
hlsname: H0DD2127 SAS Name: MOOLG
Full Name: Moderate olive green
rgbname: CX45593B
hlsname: H0DD4A33 SAS Name: DEOLG
Full Name: Deep olive green
rgbname: CX15260D
hlsname: H0DD1980 SAS Name: STOLG
Full Name: Strong olive green
rgbname: CX264C14
hlsname: H0DD3094 SAS Name: GRLG
Full Name: Grayish yellow green
rgbname: CX8B9985
hlsname: H0DD8F17 SAS Name: PALG
Full Name: Pale yellow green
rgbname: CXD1E5C7
hlsname: H0DDD660 SAS Name: MOLG
Full Name: Moderate yellow green
rgbname: CX769966
hlsname: H0DD7F33 SAS Name: LILG
Full Name: Light yellow green
rgbname: CXB1E599
hlsname: H0DDBF99 SAS Name: DELG
Full Name: Deep yellow green
rgbname: CX3C6629
hlsname: H0DD476D SAS Name: STLG
Full Name: Strong yellow green
rgbname: CX5B993D
hlsname: H0DD6B6D SAS Name: BILG
Full Name: Brilliant yellow green
rgbname: CX88E55C
hlsname: H0DDA1BA SAS Name: VILG
Full Name: Vivid yellow green
rgbname: CX44A616
hlsname: H0DD5EC3 SAS Name: OLBL
Full Name: Olive black
rgbname: CX191919
hlsname: H0CB1900 SAS Name: OLGR
Full Name: Olive gray
rgbname: CX575953
hlsname: H0CB5609 SAS Name: LIOLGR
Full Name: Light olive gray
rgbname: CX878C7E
hlsname: H0CB850F SAS Name: DAGROL
Full Name: Dark grayish olive
rgbname: CX30332C
hlsname: H0CB3012 SAS Name: GROL
Full Name: Grayish olive
rgbname: CX54594A
hlsname: H0CB5217 SAS Name: LIGROL
Full Name: Light grayish olive
rgbname: CX838C75
hlsname: H0CB8118 SAS Name: DAOL
Full Name: Dark olive
rgbname: CX161911
hlsname: H0CB1533 SAS Name: MOOL
Full Name: Moderate olive
rgbname: CX47592A
hlsname: H0CB415D SAS Name: LIOL
Full Name: Light olive
rgbname: CX628033
hlsname: H0CB596D SAS Name: GRGY
Full Name: Grayish greenish yellow
rgbname: CXA9BF86
hlsname: H0CBA34F SAS Name: PAGY
Full Name: Pale greenish yellow
rgbname: CXCBE5A1
hlsname: H0CBC392 SAS Name: DAGY
Full Name: Dark greenish yellow
rgbname: CX7E9952
hlsname: H0CB754E SAS Name: MOGY
Full Name: Moderate greenish yellow
rgbname: CX9DBF66
hlsname: H0CB9369 SAS Name: LIGY
Full Name: Light greenish yellow
rgbname: CXBDE57A
hlsname: H0CBB0AD SAS Name: DEGY
Full Name: Deep greenish yellow
rgbname: CX749938
hlsname: H0CB6976 SAS Name: STGY
Full Name: Strong greenish yellow
rgbname: CX8DBA44
hlsname: H0CB7F76 SAS Name: BIGY
Full Name: Brilliant greenish yellow
rgbname: CXAEE554
hlsname: H0CB9DBD SAS Name: VIGY
Full Name: Vivid greenish yellow
rgbname: CX80BF1A
hlsname: H0CB6CC3 SAS Name: DAOLBR
Full Name: Dark olive brown
rgbname: CX26261C
hlsname: H0B52127 SAS Name: MOOLBR
Full Name: Moderate olive brown
rgbname: CX595936
hlsname: H0B54740 SAS Name: LIOLBR
Full Name: Light olive brown
rgbname: CX8B8C4B
hlsname: H0B56C4E SAS Name: YGR
Full Name: Yellowish gray
rgbname: CXBBBFAC
hlsname: H0C2B621 SAS Name: YWH
Full Name: Yellowish white
rgbname: CXE8EDD5
hlsname: H0C2E166 SAS Name: DAGRY
Full Name: Dark grayish yellow
rgbname: CX8E996B
hlsname: H0C2822F SAS Name: GRY
Full Name: Grayish yellow
rgbname: CXB5BF93
hlsname: H0C2A942 SAS Name: PAY
Full Name: Pale yellow
rgbname: CXD9E5B0
hlsname: H0C2CB83 SAS Name: DAY
Full Name: Dark yellow
rgbname: CX899952
hlsname: H0C2754E SAS Name: MOY
Full Name: Moderate yellow
rgbname: CXABBF66
hlsname: H0C29369 SAS Name: LIY
Full Name: Light yellow
rgbname: CXCDE57A
hlsname: H0C2B0AD SAS Name: DEY
Full Name: Deep yellow
rgbname: CX839938
hlsname: H0C26976 SAS Name: STY
Full Name: Strong yellow
rgbname: CXA3BF46
hlsname: H0C2837C SAS Name: BIY
Full Name: Brilliant yellow
rgbname: CXC6E55C
hlsname: H0C2A1BA SAS Name: VIY
Full Name: Vivid yellow
rgbname: CX99BF1A
hlsname: H0C26CC3 SAS Name: DAGRYBR
Full Name: Dark grayish yellowish brow
rgbname: CX403E37
hlsname: H0AA3B12 SAS Name: GRYBR
Full Name: Grayish yellowish brown
rgbname: CX737060
hlsname: H0AA6917 SAS Name: LIGRYBR
Full Name: Light grayish yellowish bro
rgbname: CXA6A18A
hlsname: H0AA9822 SAS Name: DAYBR
Full Name: Dark yellowish brown
rgbname: CX26251F
hlsname: H0AA221C SAS Name: MOYBR
Full Name: Moderate yellowish brown
rgbname: CX736E58
hlsname: H0AA6522 SAS Name: LIYBR
Full Name: Light yellowish brown
rgbname: CXA69F7A
hlsname: H0AA9033 SAS Name: DEYBR
Full Name: Deep yellowish brown
rgbname: CX332E14
hlsname: H0AA246D SAS Name: STYBR
Full Name: Strong yellowish brown
rgbname: CX806A2B
hlsname: H0A5557F SAS Name: PAOY
Full Name: Pale orange yellow
rgbname: CXE5D4A1
hlsname: H0A5C392 SAS Name: DAOY
Full Name: Dark orange yellow
rgbname: CX998547
hlsname: H0A5705D SAS Name: MOOY
Full Name: Moderate orange yellow
rgbname: CXBAA157
hlsname: H0A5896B SAS Name: LIOY
Full Name: Light orange yellow
rgbname: CXE5C76B
hlsname: H0A5A8B4 SAS Name: DEOY
Full Name: Deep orange yellow
rgbname: CX997A1F
hlsname: H0A55CAA SAS Name: STOY
Full Name: Strong orange yellow
rgbname: CXBF9926
hlsname: H0A573AA SAS Name: BIOY
Full Name: Brilliant orange yellow
rgbname: CXE5B82E
hlsname: H0A58AC8 SAS Name: VIOY
Full Name: Vivid orange yellow
rgbname: CXBF9106
hlsname: H0A563EF SAS Name: BRBL
Full Name: Brownish black
rgbname: CX010101
hlsname: H0980101 SAS Name: BRGR
Full Name: Brownish gray
rgbname: CX595753
hlsname: H0985609 SAS Name: LIBRGR
Full Name: Light brownish gray
rgbname: CX8C8883
hlsname: H098880A SAS Name: DAGRBR
Full Name: Dark grayish brown
rgbname: CX33322E
hlsname: H0A5300D SAS Name: GRBR
Full Name: Grayish brown
rgbname: CX59564D
hlsname: H0A55312 SAS Name: LIGRBR
Full Name: Light grayish brown
rgbname: CX8C887A
hlsname: H0A58313 SAS Name: DABR
Full Name: Dark brown
rgbname: CX191714
hlsname: H098171C SAS Name: MOBR
Full Name: Moderate brown
rgbname: CX594E41
hlsname: H0984D27 SAS Name: LIBR
Full Name: Light brown
rgbname: CX8C7962
hlsname: H098772D SAS Name: DEBR
Full Name: Deep brown
rgbname: CX261C0F
hlsname: H0981B6D SAS Name: STBR
Full Name: Strong brown
rgbname: CX593B18
hlsname: H0983994 SAS Name: BRO
Full Name: Brownish orange
rgbname: CX80603C
hlsname: H0985E5D SAS Name: MOO
Full Name: Moderate orange
rgbname: CXA67D4D
hlsname: H0987A5D SAS Name: LIO
Full Name: Light orange
rgbname: CXD9A465
hlsname: H0989F99 SAS Name: DEO
Full Name: Deep orange
rgbname: CX80511A
hlsname: H0984DAA SAS Name: STO
Full Name: Strong orange
rgbname: CXA66921
hlsname: H09863AA SAS Name: BIO
Full Name: Brilliant orange
rgbname: CXD9892B
hlsname: H09882B1 SAS Name: VIO
Full Name: Vivid orange
rgbname: CXB26306
hlsname: H0985CEF SAS Name: DAGRRBR
Full Name: Dark grayish reddish brown
rgbname: CX332E2C
hlsname: H08C3012 SAS Name: GRRBR
Full Name: Grayish reddish brown
rgbname: CX594F4A
hlsname: H08C5217 SAS Name: LIGRRBR
Full Name: Light grayish reddish brown
rgbname: CX8C7D75
hlsname: H08C8118 SAS Name: DARBR
Full Name: Dark reddish brown
rgbname: CX191614
hlsname: H08C171C SAS Name: MORBR
Full Name: Moderate reddish brown
rgbname: CX59453B
hlsname: H08C4A33 SAS Name: LIRBR
Full Name: Light reddish brown
rgbname: CX8C7367
hlsname: H08C7A27 SAS Name: DERBR
Full Name: Deep reddish brown
rgbname: CX26150D
hlsname: H08C1980 SAS Name: STRBR
Full Name: Strong reddish brown
rgbname: CX4C2714
hlsname: H08C3094 SAS Name: GRRO
Full Name: Grayish reddish orange
rgbname: CX8C6754
hlsname: H08C7040 SAS Name: DARO
Full Name: Dark reddish orange
rgbname: CX663D29
hlsname: H08C476D SAS Name: MORO
Full Name: Moderate reddish orange
rgbname: CX8C5438
hlsname: H08C626D SAS Name: DERO
Full Name: Deep reddish orange
rgbname: CX662F14
hlsname: H08C3DAA SAS Name: STRO
Full Name: Strong reddish orange
rgbname: CX8C411C
hlsname: H08C54AA SAS Name: VIRO
Full Name: Vivid reddish orange
rgbname: CX803009
hlsname: H08C44DF SAS Name: BRPK
Full Name: Brownish pink
rgbname: CXBFB9A6
hlsname: H0A5B22A SAS Name: GRYPK
Full Name: Grayish yellowish pink
rgbname: CXBFA5A2
hlsname: H07DB130 SAS Name: PAYPK
Full Name: Pale yellowish pink
rgbname: CXE5C5C2
hlsname: H07DD468 SAS Name: DAYPK
Full Name: Dark yellowish pink
rgbname: CX99615C
hlsname: H07D7A40 SAS Name: MOYPK
Full Name: Moderate yellowish pink
rgbname: CXBF8580
hlsname: H07D9F55 SAS Name: LIYPK
Full Name: Light yellowish pink
rgbname: CXE5A099
hlsname: H07DBF99 SAS Name: DEYPK
Full Name: Deep yellowish pink
rgbname: CX993329
hlsname: H07D6194 SAS Name: STYPK
Full Name: Strong yellowish pink
rgbname: CXCC5D52
hlsname: H07D8F8B SAS Name: VIYPK
Full Name: Vivid yellowish pink
rgbname: CXCC2B1B
hlsname: H07D74C3 SAS Name: RBK
Full Name: Reddish black
rgbname: CX191919
hlsname: H06D1904 SAS Name: DARGR
Full Name: Dark reddish gray
rgbname: CX595354
hlsname: H06D5609 SAS Name: RGR
Full Name: Reddish gray
rgbname: CX8C8385
hlsname: H06D880A SAS Name: BLR
Full Name: Blackish red
rgbname: CX191717
hlsname: H06D180D SAS Name: DAGRR
Full Name: Dark grayish red
rgbname: CX453C3D
hlsname: H06D4012 SAS Name: GRR
Full Name: Grayish red
rgbname: CX73545A
hlsname: H06D6327 SAS Name: LIGRR
Full Name: Light grayish red
rgbname: CX997078
hlsname: H06D852A SAS Name: VDAR
Full Name: Very dark red
rgbname: CX191213
hlsname: H06D162D SAS Name: DAR
Full Name: Dark red
rgbname: CX40262B
hlsname: H06D3340 SAS Name: MOR
Full Name: Moderate red
rgbname: CX732E3A
hlsname: H06D506D SAS Name: VDER
Full Name: Very deep red
rgbname: CX190A0D
hlsname: H06D126D SAS Name: DER
Full Name: Deep red
rgbname: CX4C1923
hlsname: H06D3380 SAS Name: STR
Full Name: Strong red
rgbname: CX731727
hlsname: H06D45AA SAS Name: VIR
Full Name: Vivid red
rgbname: CX33070F
hlsname: H06D1DC3 SAS Name: PKGR
Full Name: Pinkish gray
rgbname: CXBFB2B5
hlsname: H06DB917 SAS Name: PKWH
Full Name: Pinkish white
rgbname: CXEDDDE0
hlsname: H06DE54E SAS Name: GRPK
Full Name: Grayish pink
rgbname: CXBA9BA1
hlsname: H06DAB2F SAS Name: PAPK
Full Name: Pale pink
rgbname: CXE5BFC6
hlsname: H06DD26D SAS Name: DAPK
Full Name: Dark pink
rgbname: CX995C67
hlsname: H06D7A40 SAS Name: MOPK
Full Name: Moderate pink
rgbname: CXBA7C87
hlsname: H06D9B4F SAS Name: LIPK
Full Name: Light pink
rgbname: CXE599A7
hlsname: H06DBF99 SAS Name: DEPK
Full Name: Deep pink
rgbname: CX99293D
hlsname: H06D6194 SAS Name: STPK
Full Name: Strong pink
rgbname: CXD9576E
hlsname: H06D98A1 SAS Name: VIPK
Full Name: Vivid pink
rgbname: CXCC1B3B
hlsname: H06D74C3 SAS Name: CREAM
Full Name: Cream
rgbname: CXE8D898
hlsname: H0A8C0A2 SAS Name: ROSE
Full Name: Rose
rgbname: CXFF6060
hlsname: H078B0FF SAS Name: TAN
Full Name: Tan
rgbname: CXE0A860
hlsname: H09AA0AC SAS Name: SALMON
Full Name: Salmon
rgbname: CXFF0055
hlsname: H06480FF SAS Name: MAROON
Full Name: Maroon
rgbname: CX700000
hlsname: H07838FF SAS Name: LILAC
Full Name: Lilac
rgbname: CXE06090
hlsname: H062A0AC SAS Name: GRAY
Full Name: Gray
rgbname: CX808080
hlsname: H0008000 SAS Name: LIME
Full Name: Lime
rgbname: CXC0FF81
hlsname: H0D2C0FF SAS Name: GOLD
Full Name: Gold
rgbname: CXFFAA00
hlsname: H0A080FF SAS Name: BROWN
Full Name: Brown
rgbname: CXA05000
hlsname: H09650FF SAS Name: MAGENTA
Full Name: Magenta
rgbname: CXFF00FF
hlsname: H03C80FF SAS Name: CYAN
Full Name: Cyan
rgbname: CX00FFFF
hlsname: H12C80FF SAS Name: PINK
Full Name: Pink
rgbname: CXFF0080
hlsname: H05980FF SAS Name: YELLOW
Full Name: Yellow
rgbname: CXFFFF00
hlsname: H0B480FF SAS Name: ORANGE
Full Name: Orange
rgbname: CXFF8000
hlsname: H09680FF SAS Name: VIOLET
Full Name: Violet
rgbname: CXB090D0
hlsname: H01EB067 SAS Name: PURPLE
Full Name: Purple
rgbname: CX703070
hlsname: H03C5066 SAS Name: BLUE
Full Name: Blue
rgbname: CX0000FF
hlsname: H00080FF SAS Name: GREEN
Full Name: Green
rgbname: CX00FF00
hlsname: H0F080FF SAS Name: RED
Full Name: Red
rgbname: CXFF0000
hlsname: H07880FF SAS Name: WHITE
Full Name: White
rgbname: CXFFFFFF
hlsname: H000FF00 SAS Name: BLACK
Full Name: Black
rgbname: CX000000
hlsname: H0000000
Choropleth map of id