SAS Analytical Products 15.1 Documentation

New versions of the SAS/ETS®, SAS® Enterprise Miner, SAS® Forecast Server, SAS/IML®, SAS/IML® Studio, SAS/OR®, SAS/QC®, SAS/STAT®, and SAS® Text Miner products are available in conjunction with the sixth maintenance release of SAS® 9.4 (9.4M6).


SAS Contextual Analysis


SAS/ETS 15.1


SAS Enterprise Miner 15.1


SAS Forecast Server 15.1


SAS/IML 15.1


SAS/IML Studio 15.1


SAS/OR 15.1


SAS/QC 15.1


SAS/STAT 15.1


SAS Text Miner 15.1