Resources

SAS Analytical Products 14.1 Documentation

New versions of the SAS/ETS®, SAS® Enterprise Miner, SAS® Forecast Server, SAS/IML®, SAS/IML® Studio, SAS/OR®, SAS/QC®, SAS/STAT®, and SAS® Text Miner products are available in conjunction with the third maintenance release of SAS® 9.4 (9.4M3).


SAS/ETS 14.1


SAS Enterprise Miner 14.1


SAS Factory Miner 14.1


SAS Forecast Server 14.1


SAS/IML 14.1


SAS/IML Studio 14.1


SAS/OR 14.1


SAS/QC 14.1


SAS/STAT 14.1


SAS Text Miner 14.1