%mktkey(5 10)

%mktkey(5 10 t)

%mktkey(x1-x15)

data key;
  input (x1-x5) ($);
  datalines;
 x1 x2 x3 x4 x5
 x6 x7 x8 x9 x10
x11 x12 x13 x14 x15
 .  .  .  .  .
;