%mktbsize(v=12, k=4 to 8, b=12 to 30)


%mktbibd(v=12, k=6, b=22, seed=104)


%mktbsize(v=5 to 20, k=3 to v - 1, b=v to 30)


%mktbsize(v=20, k=6, options=ubd)


%mktbibd(v=20, k=6, b=10, seed=104)