This data set is the output data set, CLOSE.

    Closing Prices for Horizon Kites and SkyHi Kites    1

       Company    _NAME_  jun11  jun12

      Horizon Kites  Price    27    30 
      SkyHi Kites   Price    44    45